Reklamní agentura JKP s.r.o. Reklamní agentura JKP s.r.o. Reklamní agentura JKP s.r.o.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

 

Prohlášení ozpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu aRady (EU) 2016/679 oochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů apoučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů

Společnost Reklamní agentura JKP s.r.o. se sídlem Zadní Třebaň, K potoku 134, PSČ 267 29,  IČ: 27241238, DIČ: CZ 27241238, zapsána vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106972, (dále jen „správce“) Vás tímto vsouladu sčl. 12 GDPR informuje ozpracování Vašich osobních údajů aoVašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávany vrozsahu, vjakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, ato vsouvislosti suzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem,nebo které správce shromáždil jinak azpracovává je vsouladu splatnými právními předpisy či kplnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů

a)  přímo od subjektů údajů
b)  veřejně přístupné rejstříky, seznamy aevidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

a)  adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci  subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) aúdaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa ajiné obdobné informace)
b) popisné údaje (např. bankovní spojení)
c)  další údaje nezbytné pro plnění smlouvy d) údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

5. Kategorie subjektů údajů

a)  zákazník správce
b)  zaměstnanec správce
c)  dodavatel služby

6. Kategorie příjemců osobních údajů

a)  zpracovatel
b) státní aj. orgány vrámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

7. Účel zpracování osobních údajů

a)  účely obsažené vrámci souhlasu subjektu údajů
b)  plnění smlouvy
c)  ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
d)  archivnictví vedené na základě zákona e)  plnění zákonných povinností ze strany správce

8. Způsob zpracování aochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno vsídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem uosobních údajů vlistinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu azpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření kzajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít kneoprávněnému nebo nahodilému přístupu kosobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, kjejich neoprávněnému zpracování, jakož ikjinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí ajsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů

Vsouladu se lhůtami uvedenými vpříslušných smlouvách, ve spisovém askartačním řádu správce či vpříslušných právních předpisech jde odobu nezbytně nutnou kzajištění práv apovinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak izpříslušných právních předpisů.

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů svýjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Vsouladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

a)  subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
b)  zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
c)  zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
d)  zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
e)  zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
f)   zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11. Práva subjektů údajů

1) Vsouladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup kosobním údajům aknásledujícím informacím:

a) účelu zpracování
b) kategorii dotčených osobních údajů,
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
e) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
f)  skutečnosti, zda dochází kautomatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je vrozporu sochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo vrozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné sohledem na účel jejich zpracování, může:

a) Požádat správce ovysvětlení.
b) Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat  oblokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
c) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
d) Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
e) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
f) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.